Asina o manifesto

Manifiesto en defensa del Camino Xacobeo da Geira e dos Arrieiros

Os asinantes do manifesto solicitan ás autoridades galegas, e portuguesas, ás cales vai dirixido este documento:

Que avancen , de xeito decidido, no proceso de recoñecemento do Camiño da Geira e dos Arrieiros, para acadar ser Camiño Oficial de peregrinación cara a Santiago de Compostela.

Así coma a continuación do estudo, preservación , promoción e divulgación do Camiño da Geira e dos Arrieiros.

...

Asina aquí o Manifesto en defensa do Camiño Xacobeo da Geira e dos Arrieiros

As seculares cidades de Braga e Santiago de Compostela están unidas pola historia común en moitos aspectos relixiosos, culturais e patrimoniais. O Camiño de Santiago é , -hai máis de mil anos- unha rede de comunión de ideas, de economía, de cultura, e que tamén une as capitais de Galicia e do Miño. Unha rede que o Camiño da Geira e dos Arrieiros preservou, e, un proxecto transfronteirizo de asociacións e persoas que o sistematiza e o trouxo á luz do día nas dúas derradeiras décadas.

O Camiño da Geira e dos Arrieiros, investigado por diferentes asociacións e persoas dende o ano 2004, -presentado en Abril de 2017 en Ribadavia (Galicia) e en Braga-, é un legado histórico-cultural que mantén ligadas as cidades de Braga e Santiago de Compstela, así coma os pobos de Galicia e norte de Portugal.

É un proxecto transfronteirizo de cultura, de patrimonio, de historia, de turismo e de paz.

É único por contemplar a estrada romana Vía XVIII (a Geira)- a vía do xénero mellor conservada do mundo-, a Reserva da Biosfera Trasnsfronteiriza Gerés-Xurés e «O Ribeiro» -unha comarca vitivinìcola fundamental na economía de Galicia na época da construción da catedral de Santiago de Compostela, e relevante tamén a día de hoxe. Así mesmo o seu trazado é un dos escasos
cinco que unen directamente á Catedral de Santiago.

O trazado con 239 kilómetros -recoñecido no 2019 pola Arquidiócese de Santiago de Compostela, para a efectos da expedición da Compostela-, agarda agora o recoñecemento polo goberno galego, cuxa Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades recibiu a documentación para ese fin no mesmo 2019 e , tamén, das autoridades de Turismo e da
Cultura de Portugal.

Sendo este un recoñecemento de obrigada xustiza, dende tódolos puntos de vista polas razóns antes expostas, e tamén, por acoller este ano os 3000 peregrinos -dende o ano 2017- sobre todo de Portugal e España, tamén de Italia, Inglaterra, Alemania,
Croacia, Ucrania, Rusia, Polonia, Brasil, Estados Unidos de América, Australia ou Países Baixos, entre outras nacionalidades. Un número que amosa o potencial do Camiño da Geira e dos Arrieiros, cosntruído por e para peregrinos, para o crecemento e enriquecemento das terras e as xentes por onde pasa, en tódalas súas vertentes.

Por iso, os asinantes do manifesto solicitan ás autoridades galegas, e portuguesas, as cales vai dirixido este documento:

  1. Que avancen , de xeito decidido, no proceso de recoñecemento do Camiño da Geira e dos Arrieiros, para acadar ser Camiño Oficial de peregrinación cara a Santiago de Compostela.
  2. Así coma a continuación do estudo, preservación , promoción e divulgación do Camiño da Geira e dos Arrieiros.

As seculares cidades de Braga e Santiago de Compostela estão ligadas pela história, comum em muitos aspetos religiosos, culturais e patrimoniais. O Caminho de Santiago é, há mais de mil anos, uma rede de comunhão de ideias, de economia e de cultura, que também une as capitais da Galiza e do Minho. Uma rede que o Caminho da Geira e dos Arrieiros preservou e um projeto transfronteiriço de associações e pessoas que o sistematizou e trouxe à luz do dia nas duas últimas décadas.

O Caminho da Geira e dos Arrieiros, investigado por diferentes associações e pessoas desde o ano 2004, e apresentado em abril do ano 2017 em Ribadavia (Galiza) e Braga, é um legado histórico-cultural que mantém unidas as cidades de Braga e Santiago de Compostela, bem como os povos da Galiza e do norte de Portugal.

É um projeto transfronteiriço de cultura, de património, de história, de turismo, de paz.

É único por contemplar a estrada romana Via XVIII (a Geira), a via do género mais bem conservada do mundo, a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés e “O Ribeiro”, uma região vitivinícola fundamental na economia da Galiza à época da construção da Catedral de Santiago e relevante ainda hoje. Além disso, o seu traçado é um dos escassos cinco que ligam diretamente à Catedral de Santiago de Compostela.

O traçado, com 239 quilómetros, reconhecido em 2019 pela Arquidiocese de Santiago de Compostela para efeitos de atribuição da Compostela, aguarda agora a homologação pelo Governo da Galiza, cujo Ministério da Cultura recebeu a documentação para esse fim também em 2019, e das autoridades do Turismo e da Cultura de Portugal.

É um reconhecimento de óbvia justiça, sob todos os pontos de vista, pelo que fica dito, mas também por atingir este ano os três mil peregrinos, somando desde 2017, sobretudo de Portugal e Espanha, mas também de Itália, Inglaterra, Alemanha, Croácia, Ucrânia, Rússia, Polónia, Brasil, EUA, Austrália ou Países Baixos, entre outras nacionalidades. Um número que demonstra bem o potencial do Caminho da Geira e dos Arrieiros, construído por peregrinos e para peregrinos, para o crescimento e enriquecimento das terras e gentes por onde passa, em todas as suas vertentes.

Por isso, os subscritores deste documento solicitam às autoridades galegas e portuguesas às quais dirigem este documento:

  1. Que avancem decididamente no processo de homologação do Caminho da Geira e dos Arrieiros, tornando-o um Caminho Oficial de Santiago.
  2. A continuação do estudo, preservação, promoção e divulgação do Caminho da Geira e dos Arrieiros.

Las seculares ciudades de Braga y Santiago de Compostela están unidas por la historia común en muchos aspectos religiosos, culturales y patrimoniales. El Camino de Santiago es-hace más de mil años-una red de comunión de ideas, de economía, de cultura, y que también une a las capitales de Galicia y del Miño. Una red que el Camino da Geira e dos Arrieiros preservó, es, un proyecto transfronterizo de asociaciones y personas que lo sistematiza y lo dio a conocer en las dos últimas décadas.

El Camino de A Geira e dos Arrieiros, investigado por diferentes asociaciones y personas desde el año 2004-presentado en abril de 2017 en Ribadavia (Galicia)y en Braga-es un legado histórico-cultural que mantiene unidas a las ciudades de Braga y Santiago de Compostela, así coma a los pueblos de Galicia y norte de Portugal.

Es un proyecto transfronterizo de cultura, de patrimonio, de historia, de turismo y de paz.

Es único por contemplar la calzada romana Vía XVIII (a Geira)-la vía mejor conservada del mundo en su género-, la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés, e «O Ribeiro»-una comarca vitivinícola fundamental en la economía de Galicia en la época de la construcción de la catedral de Santiago de Compostela, y relevante también a día de hoy. Asimismo, su trazado es uno de los escasos cinco que conducen directamente hasta la catedral de Santiago de Compostela.

El trazado con 239 kilómetros, ya reconocido en el 2019 por la Archidiócesis de Santiago de Compostela para los efectos de expedición de la Compostela, aguarda ahora el reconocimiento por parte de la Xunta de Galicia, cuya Consellería de Cultura recibió la documentación para ese fin en el mismo 2019, y también de las autoridades portuguesas.

Siendo este un reconocimiento de obligada justicia, desde todos los puntos de vista por las razones expuestas, lo es también por acoger este año los 3000 peregrinos -desde el año 2017- sobre todo de Portugal y España, aunque también de Italia, Inglaterra, Alemania, Croacia, Ucrania, Rusia, Polonia, Brasil, Estados Unidos, Australia, Países Bajos y otras nacionalidades. Un número que demuestra el potencial del Camino de la Geira e dos Arrieiros, construido por y para los peregrinos, para el crecimiento y enriquecimiento de las tierras y gentes por donde pasa, en todas sus vertientes.

Por esto, los abajo firmantes de este manifiesto solicitan a las autoridades gallegas y portuguesas, a las cuales van dirigidas este documento:

  1. Que avancen, de forma decidida, en el proceso de reconocimiento del Camino de la Geira e dos Arrieiros, para alcanzar ser Camino Oficial de peregrinación a Santiago de Compostela.
  2. La continuación del estudio, preservación, promoción y difusión del Camino de la Geira e dos Arrieiros.

Asina o manifesto online